Veel gestelde vragen

Wat doet onze coöperatie?
Lid worden van MDEC betekent dat jij meebeslist over wat we gaan doen. De leden beslissen over de activiteiten en de verdeling van de opbrengsten. In onze statuten lees je hoe dat formeel werkt. Wat we doen is toegankelijk voor jou. Meebeslissen kan als lid tijdens een ledenvergadering (ALV) of in een online stemming. Ook kun je ideeën voorstellen en meehelpen en in de activiteiten die leden belangrijk vinden.

Waar wordt het lidmaatschap geld aan uitgegeven?
De kosten die gemaakt worden voor het in stand houden van de coöperatie: administratie, website, ledenvergadering. Ook het ontwikkelen van activiteiten en projecten die onze coöperatie belangrijk vindt om de energietransitie te realiseren. Het bestuur en de klankbordgroep daaromheen zijn vrijwilligers die hun tijd besteden om de doelen van MDEC te realiseren.

Welk voordeel biedt een lidmaatschap van MDEC?
De leden beslissen bij meerderheid van stemmen over:
(1) activiteiten en prioriteiten
(2) besteding van beschikbare en toekomstige financiën
(3) verdeling van de toekomstige opbrengsten

Hoe kan ik nu al beginnen met verduurzamen van mijn woning?
Overleg met je huisgenoten of je buren en kennissen over welke mogelijkheden er zijn om je energiegebruik te verminderen. Gemeente Groningen biedt ook concrete mogelijkheden aan: https://regionaalenergieloket.nl/groningen

Is MDEC uit op winst en zo ja voor wie …?
We proberen de opbrengsten van duurzame energieprojecten rechtvaardig volgens gemaakte afspraken te verdelen onder de deelnemers van onze coöperatie.
De opbrengsten zullen op 3 manieren verdeeld kunnen worden:
(1) compensatie voor planschade en waardedaling van woningen conform gangbare regelgeving
(2) financiële compensatie voor ervaren hinder bij omwonenden
(3) verbetering leefbaarheid woonomgeving
De boekhouding zal door een onafhankelijke kascommissie van leden jaarlijks doorgelicht worden. Het verslag van deze commissie zal op de website in te zien zijn.

Waarom is de hoogte van een windmolen zo belangrijk
De stroomopbrengst is afhankelijk van de hoogte van de windmolen. Met name de rotordiameter is belangrijk. Hoog in de lucht waait het vaker en harder. Hoe groter de rotordiameter, hoe meer wind de wieken vangen en hoe meer stroom de windmolen opwekt. Voor meer informatie: https://pure-energie.nl/kennisbank/hoe-belangrijk-is-de-hoogte-van-een-windmolen/

Hoeveel geluid maakt een windmolen
Het meeste geluid van een windmolen wordt veroorzaakt door de luchtstroming om de draaiende wieken. Dit geluid wordt als een zoevend of zwiepend geluid ervaren. Het geluid is niet constant en hangt af van de windsnelheid. Hoe harder het waait, hoe harder de wieken draaien en hoe harder het geluid wordt: https://pure-energie.nl/kennisbank/hoeveel-geluid-maakt-een-windmolen/