Meer Dorpen Energie Coöperatie

Missie MDEC

 • Stimuleren en ondersteunen van de energietransitie in de MEERdorpen. 
 • Overlast windpark begrenzen en compenseren conform gebruikelijke regelgeving. 
 • Groene energie in de MEERdorpen toegankelijk maken, ook voor minder draagkrachtige burgers. 
 • Belangen van alle omwonenden van voorgenomen Windpark Roodehaan behartigen 
 • Bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor bewoners en hun (klein)kinderen.

Doelstellingen

 • Vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen om CO2-uitstoot te verminderen. 
 • Bevorderen gebruik van duurzame energie in de MEERdorpen 
 • Optreden als constructieve gesprekspartner voor gemeente Groningen waarbij democratische besluitvorming gebeurt door een coöperatie organisatievorm.

Nadat de gemeenteraad Groningen heeft besloten tot realisatie van Windpark Roodehaan:

 • Omwonenden informeren over de ontwikkelingen over het windpark.
 • Hinder en overlast voor omwonenden conform regelgeving te minimaliseren door:
  • Geluidshinder conform regelgeving begrenzen. 
  • Slagschaduw conform regelgeving begrenzen.
  • Schade aan biodiversiteit beperken.
  • Periodieke monitoring van overlast conform afspraken met gemeente.
 • Realisatie Omgevingsfonds gedurende operationele looptijd van het windpark waaruit:
  • Omwonenden ontvangen een jaarlijkse proportionele financiële uitkering
   (ook diegenen die geen lid zijn/worden van MDEC).
  • Leden MDEC stellen projecten voor die gebruik van fossiele energie verminderen.
  • Initiatieven ondersteunen om de leefbaarheid van MEERdorpen te verbeteren.
 • Bevorderen van een doelmatige exploitatie van Windpark Roodehaan
  • Goede kans op winstgevende exploitatie is voorwaarde voor start project BV. 
  • Deskundige en kosteneffectieve bedrijfsvoering.
  • Draagvlak voor de komst van windmolens bevorderen door uitgifte van obligaties met een aantrekkelijk rendement om financieringskosten te beperken. 
  • De obligaties kunnen in deze volgorde verkregen worden door:
   direct omwonenden /Stadjers / Nederlanders / bedrijven 
  • De besteding van mogelijk MDEC-rendement verloopt via  besluiten van de algemene ledenvergadering: collectieve doelen versus uitkering aan leden.
 • Dagelijks Bestuur MDEC
  Steven van Heuven = voorzitter.mdec@gmail.com
  Jan Broer = secretaris.mdec@gmail.com
  Frouwke Jager = mdec.penningmeester@gmail.com
  Ben Kloosterhuis = bestuur1.mdec@gmail.com